Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/htdocs4/fitmomcz/home/www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2722

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/htdocs4/fitmomcz/home/www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2726

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/htdocs4/fitmomcz/home/www/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3624
Obchodní podmínky – Fit Mom

Obchodní podmínky

Obchodník
Mgr. Lea Vršecká
s registrovaným místem podnikání
Zrzavého 1705/4b
Praha 17 Řepy, PSČ 163 00
IČO: 71553151

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodníka Mgr. Lea Vršecká, s registrovaným místem podnikání Zrzavého 1705/4b, Praha 17 Řepy, PSČ 163 00, IČO: 71553151 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vzniknou v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), která se uzavírá/uzavře mezi prodávajícím na straně jedné a fyzickou osobou (dále jen „kupující“) na straně druhé, a to prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.fitmom.cz (dále jen „webová stránka“) prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Obchodní podmínky může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění nejsou tímto dotčena.
2.Tyto obchodní podmínky nebudou aplikovány v případech, kdy potencionálním kupujícím je právnickou osobou nebo osobou, která při objednávání zboží či služby jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo výkonu povolání.
3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v češtině. Kupující a prodávající se v kupní smlouvě mohou odchýlit od těchto obchodních podmínek, když tato ujednání mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
4. Kupující a prodávající se v kupní smlouvě mohou odchýlit od těchto obchodních podmínek, když tato ujednání mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Kupující může přistupovat do svého uživatelského rozhraní na základě jeho registrace uskutečněné na webové stránce, jehož prostřednictvím může objednávat zboží nebo služby (dále jen „uživatelský účet“). Pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující objednávat zboží nebo služby rovněž bez registrace z webového rozhraní obchodu.
2. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo třetích osob.
3. Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích nezbytných k přístupu do uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu žádným třetím osobám.
5. Prodávající je oprávněn zrušit či pozastavit uživatelský účet, zejména pokud kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo pokud jednání kupujícího je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo dobrými mravy.

KUPNÍ SMLOUVA

1. Zobrazení zboží nebo informace o službě na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru s tím, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takového zboží nebo služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku nebude aplikováno. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží nebo službě včetně uvedení cen, jež jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou prezentovány na internetovém obchodě. Možnost smluvních stran uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek tím není dotčena. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
2. Pro objednání zboží nebo služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, který obsahuje zejména informace o:
a) zboží nebo službě (objednávané zboží nebo službu „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
b) způsobu úhrady ceny zboží nebo služby, údaje o požadovaném způsobu doručení u objednávaného zboží a
c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3. Než kupující odešle objednávku, je mu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (v písemné formě nebo telefonicky).
4. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží je možno uhradit prodávajícímu takto:

dobírkou v hotovosti, nebo platební kartou dopravci, který byl vybrán v objednávce, při doručení kupujícímu, nebo platební kartou při převzetí zboží prostřednictvím „zásilkovny“.
platební kartou na webu fitmom.cz
převodem na účet dodavatele

2. Cenu služby je možno uhradit prodávajícímu takto:

platební kartou na webu fitmom.cz
převodem na účet dodavatele

3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dopravou a balením zboží společně s cenou zboží. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. V případě platby v hotovosti či platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
4. Případné slevy z ceny zboží či služeb, poskytnuté prodávajícím kupujícímu, nelze vzájemně kombinovat.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal a o dodávce služby do začátku jejího provádění.
2. S výjimkou případů uvedených v odstavci 1. tohoto článku nebo jiných případů, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle:
a) písemně nebo vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy na adresu Zrzavého 1705/4b,Praha 17 – Řepy, 163 00.
b) elektronicky, vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy na e-mailovou adresu info@fitmom.cz
3. Odstoupením od kupní smlouvy dle odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Jestli-že kupující bude chtít uplatnit svoje právo odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě čtrnácti dní, a jestli-že v této lhůtě došlo ke snížení hodnoty zboží výše zmíněným způsobem, je prodávající oprávněn nárokovat úhradu škody vzniklé na zboží jednostranným stržením přiměřené částky z ceny proti nároku kupujícího na vrácení celé kupní ceny.
6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím nebo zahájení provádění služby. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
7. Pokud bude kupujícímu poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
3. Jiná práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího, pokud budou prodávajícím vydány.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ – REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží či služba při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží či služba vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží či služby a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů,
e) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.
3. Ustanovení předchozího odstavce se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Zrzavého 1705/4b, Praha 17 – Řepy, 163 00.
5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@fitmom.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením EP A Rady (EU) 2016/679 (GDPR).
2. Kupující souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo:
a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

OSTATNÍ

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
3. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo uvedenou kupujícím v objednávce.
4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
5. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a případný spor bude rozhodován věcně příslušným soudem dle sídla prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
8. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Zrzavého 1705/4b, Praha 17 – Řepy, 163 00, adresa elektronické pošty: info@fitmom.cz, telefon: +420 608 413 115